Tractament de les dades de caràcter personal.

El present servei el prestarà l’empresa SOSMATIC, S.L amb NIF. B-61768834 i domicili social al Carrer de Llacuna n. 161, 3a planta, 08018 – Barcelona, que te firmat amb SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS un contracte de prestació de serveis per a la gestió de la garantía per Vd contractada, en la qual s’inclou una clàusula de Encàrreg de Tractament de Dades de Caràcter Personal (artícle 12. de la Lley Orgànica 15/1999, del 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal).
Avís legal sobre les condicions generals dels serveis de Sosmatic, SL, d’ara endavant Sosmatic.

Els continguts del seu PC han de ser lícits. És obligació de qualsevol proveïdor la posada en coneixement a les autoritats competents en cas de detecció de software il·legal.

Sense perjudici de l’anterior, Sosmatic mantindrà estricta confidencialitat de la informació a la que tingui accès.

L’informem que les dades recollides seran tractades i quedaran incorporades en els fitxers de Sosmatic S.L, per gestionar aquesta prestació. Els informem dels seus drets d’accès, rectificació, cancel·lació i oposició que podran exercir dirigint-se per escrit a Sosmatic, S.L. a l’e-mail lopd@sosmatic.es o al C/ Llacuna 161, Tercera planta, 08018 Barcelona.

Sosmatic no es fa responsable de la pèrdua d’informació o dades en els sistemes informàtics de l’usuari com a conseqüència de la neteja d’equips infectats per virus que puguin dur a terme els seus tècnics o per usos de l’usuari no legals.

Per totes les qüestions interpretatives o litigioses que poguessin plantejar-se serà d’aplicació la legislació espanyola.